SBC 2017 Winners

  • I - Cycle ( Ankur Rawal • Rajkumar Kewat )
  • II - Botorama ( Naman Kasliwal • Nikhil Chavan )
  • II - Kibo ( Aparna Prasad • V. Govind • Ishan Rakshit )
  • IV - Foreign Admits ( Nikhil Jain • Ashwini Jain • Anshuman Tiwari )
  • V - Nebula (R Robots) ( Nigel Jacob • Owais )
  • VI - Re Invest ( Meet Kakadia )
  • VII - E channel ( Harsh Jain • Rahul Pari • Keyur chodvadiya )

SBC 2016 Winners

  • I - Suraj Kumar Gantayat
  • II - Rishabh Tanwar
  • III - Vidhey Addepally